مدل سازی فرایندهای کسب و کار

مدل سازی فرایندهای کسب و کار

سایر مقالات

فرآیندهای کسب و کار از فعالیت های هماهنگ اجرا شده که برخی از اهدف کسب و کار را مورد توجه قرار می دهند تشکیل شده است. فعالیت؛ عمل یا کاری است که از طریق فرآیندهای کسب و کار انجام می شود....

مفاهیم اولیه وب

سایر مقالات

وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپیوترهای دنیا، شبکه ای از شبکه ها. اینترنت، وب، WWW ، web یا World Wide Web همگی یک چیزند. تمامی کامپیوترهای وب میتوانند با هم ارتباط داشته باشند. کامپیوترهای...