اینسرت و کات های برون برش در تدوین

برای حفظ ریتم اصلی یک داستان، تدوینگر می تواند از نماهای اینسرت (insert shots) و یا کاتهای برون برش (cutaways) استفاده کند، در این یادداشت به این دو مورد از دیدگاه تدوین می نگریم، نماهای اینسرت، نماهای بسیار نزدیک از اشیایی که در درون صحنه اصلی وجود دارند، هستند. گاهی اوقات نماهای معرف (Establish Shot) را می توان جزء نماهای اینسرتی دانست.

ادامه مطلب