آرایه در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت.طراحی وب

مفهوم آرایه: آرایه مجموعه ای از متغیرهایی از یک نوع داده ای با نام یکسان است ، که هر کدام از اعضای آن توسط یک شمارنده ( اندیس ) ، از یکدیگر متمایز می شوند. شمارنده هر عضو آرایه در یک براکت در مقابل نام آن...

منوهای Pop-Up در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت.طراحی وب

توسط کادر های Pop-Up در جاوا اسکریپت، می توان به کاربر پیغام اخطار داد، از آن تایید گرفت و یا ورودی دریافت کرد. این کادر ها در مواقع مورد نظر ظاهر شده و عملیات تعیین شده برای آنها انجام خواهند داد. به طور کلی ۳...

توابع در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت.طراحی وب

تعریف تابع: یک تابع مجموعه ای واحد از یکسری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی ، کل دستورات درون آن یکبار اجرا می شود. می دانیم که هر برنامه کامپیوتری ، شامل مجموعه ای از دستوالعمل هاست . از توابع برای...