توابع در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت.طراحی وب

تعریف تابع: یک تابع مجموعه ای واحد از یکسری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی ، کل دستورات درون آن یکبار اجرا می شود. می دانیم که هر برنامه کامپیوتری ، شامل مجموعه ای از دستوالعمل هاست . از توابع برای...