داده بزرگ یا Big Data

داده بزرگ یا Big Data در بازاریابی اینترنتی چه کاربردهایی دارد

فراگیری ماشین.مقالات

داده بزرگ یا Big Data چه کاربردهایی در بازاریابی اینترنتی دارد داده های بزرگ و کاربردهای آن ها داده بزرگ یا Big Data واژه ای است که امروزه بسیار به کار می آید،اما اینکه چه تعریف دقیقی را می توان برایش عنوان داشت...