مدل سازی فرایندهای کسب و کار

مدل سازی فرایندهای کسب و کار

فرآیندهای کسب و کار از فعالیت های هماهنگ اجرا شده که برخی از اهدف کسب و کار را مورد توجه قرار می دهند تشکیل شده است. فعالیت؛ عمل یا کاری است که از طریق فرآیندهای کسب و کار انجام می شود. این فعالیت ها که به صورت هماهنگ اجرا می شوند، می توانند فعالیت های سیستم…

ادامه مطلب