مفاهیم اولیه وب

سایر مقالات

وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپیوترهای دنیا، شبکه ای از شبکه ها. اینترنت، وب، WWW ، web یا World Wide Web همگی یک چیزند. تمامی کامپیوترهای وب میتوانند با هم ارتباط داشته باشند. کامپیوترهای موجود در وب با کمک...