https

https چیست و چه تفاوتی با http دارد

سایر مقالات.مقالات

https چیست و تفاوت های آن با http چه میباشد. ما هنگامی که یک صفحه وب سایت را باز میکنیم،قطعا قبل از نام صفحه ای که به آن وارد شدیم با یکی از این دو یعنی HTTPS و HTTP برخورد میکنیم. و بدون توجه به اینکه این دو بیانگر چه...