ساختار دستوری onerror

جاوا اسکریپت.طراحی وب

استفاده از ساختار onerror ، روش قدیمی خطا یابی در صفحات وب در زبان جاوا اسکریپت است. در صفحه قبل ، نحوه استفاده از ساختار دستوری try ... catch را توضیح دادیم . از ساختار دستوری onerror نیز برای خطایابی در صفحات وب ، ولی...