فناوری یادگیری ماشین گوگل (TensorFlow)

فناوری یادگیری ماشین گوگل (TensorFlow) از طرف گوگل متن باز اعلام شد

فراگیری ماشین.مقالات

فناوری یادگیری ماشین گوگل (TensorFlow) از طرف گوگل،بصورت متن باز اعلام شد TensorFlow در چه سرویس هایی به کار میرود؟ فناوری یادگیری ماشین گوگل (TensorFlow) در شماری از سرویس‌های گوگل نظیر اینباکس،گوگل فوتوز و سیستم...